مزایده 30 هزار تن آهن اسفنجی

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد میزان 30000 تن لجن آهن اسفنجی با مشخصات فنی ذیل و به صورت تحویل درب کارخانه به آدرس سیرجان کیلومتر 50 جاده شیراز کیلومتر 5 جاده اختصاصی معدن گل گهر از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید.

size mm cao% mgo% tio2% al2o3 % sio2% p% s% md% fe total% fe metal % نمونه 
0-10 1.89 1.96 0.074  0.651  2.96  0.048  0.02  61.81  75.01  46.43  لجن اسفنجی 

1. ارائه ضمانت نامه یا چک بانکی معادل دو میلیارد ریال، پاکت شماره 1
2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2
3. تحویل پاکات پیشنهاد قیمت بصورت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی 
4. زمان و محل دریافت پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری 97.9.24 به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، اوند 31، پلاک 22 کدپستی 1516646111 واحد بازرگانی 
5. زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97.9.25 ساعت 14 در محل دفتر شرکت 
6. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده می باشد.
7. شرکت در قبول یا رد همه یا هریک از پیشنهادات مختار است.
8. درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی کند.

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی